O czasopiśmie

Prace i Studia Geograficzne są recenzowanym czasopismem wydawanym przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1964-1977 ukazywało się jako Prace i Studia Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym, empirycznym, metodycznym lub przeglądowym z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i fizycznej oraz nauk pokrewnych, jak: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, socjologia, ekonomia, antropologia etc. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora artykułu, przy zachowaniu zasady podwójnej anonimowości (ang. double-blind review process).

Wzorując się na prestiżowych czasopismach naukowych (m.in. Annals of Tourism Research, Cities, Ecosystem Services, Journal of Historical Geography, Landscape and Urban Planning, Planning Theory, Turystyka Kulturowa) i kierując się wypracowaną przez nie dobrą praktyką zamieszczania na łamach poza recenzowanymi artykułami naukowymi również innych form – w tym recenzji, polemik, esejów naukowych, dyskusji, sprawozdań z wydarzeń naukowych – pozwalamy sobie zaprosić naszych Czytelników do lektury wszystkich tekstów publikowanych w Pracach i Studiach Geograficznych, które podzielone są na następujące sekcje: Artykuły i studia, Recenzje i sprawozdania, Eseje naukowe, Dyskusje i polemiki, Wspomnienia i pożegnania. Redakcja rezerwuje sobie przywilej wewnętrznej oceny nadsyłanych tekstów.

ISSN: 0208-4589

ISSN (on-line): 2543-7313

Czasopismo wpisane do rejestru dzienników i czasopism pod numerem PR20641

Liczba zeszytów rocznie: 4 (od 2015)
Liczba punktów na liście MNiSW (2024): 70

Od 2018 roku czasopismo ukazuje się tylko w wersji online.

Status: Open access

Licencja Creative Common:
Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC-BY-NC-ND 4.0)

Indeksowanie:

  • Index Copernicus International (ICV 2020 = 99.30)
  • Elsevier-SCOPUS
  • ERIH PLUS
  • AGRO
  • Bibliografia Geografii Polskiej
  • OCLC WorldCat
  • Google Scholar
  • CEEOL

 

Zapraszamy również na stronę Prac i Studiów Geograficznych na portalu Facebook.com https://www.facebook.com/PiSG.WGSR