Akceptacja materiału i korekta

Nadesłany materiał jest przedmiotem oceny członków Komitetu Redakcyjnego oraz 2 recenzentów z jednostki innej niż Autor. Recenzje są wykonywane z zachowaniem obustronnej anonimowości. W przypadku rozbieżnych recenzji powoływany jest trzeci recenzent. Autorzy otrzymują recenzje w celu ustosunkowania się do uwag. Ostateczne decyzje dotyczące przyjęcia, odrzucenia lub konieczności wprowadzenia poprawek są podejmowane przez Komitet Redakcyjny. Odrzucone materiały będą zwracane Autorom. Artykuły publikowane są w postaci elektronicznej (pdf on-line).

Uwaga! Teksty niespełniające zasad przedstawionej powyżej instrukcji wydawniczej będą odsyłane do Autorów w celu ich autokorekty i dopiero potem dopuszczone do procesu recenzyjnego.