Tom 67, zeszyt 3 [Volume 67, Issue 3] – red. Małgorzata Durydiwka, Krzysztof Górny

Artykuły i studia

Andrzej KOWALCZYK Compound, location, township, komboni… – ślady dziedzictwa kolonializmu w strukturze przestrzennej współczesnych miast Afryki Południowej / Compound, location, township, komboni … – traces of colonial heritage in the spatial structure of contemporary South African cities

Piotr Jerzy OBSZARSKI Relacje niemiecko-namibijskie jako przykład stosunków specjalnych / German-Namibian relations as an example of special relationship

Justyna KĘPSKA (ADAMUS), Tomasz KĘPSKI, Mirosław MIKA Między buntem, społeczną misją a produktem turystycznym. Umoja – osada kobiet (Kenia) / Between a rebel, social mission and tourist product. Umoja – the women-only village (Kenya)

Krzysztof GÓRNY, Ada GÓRNA Dismantling colonial monuments in African cities — the example of Bissau. Is an empty plinth still a monument?

Sylwia KULCZYK, Marek KULCZYK Budownictwo mieszkalne w Sahelu jako element systemu społeczno-przyrodniczego. Kierunki adaptacji do zmian / Housing construction in the Sahel as an element of the socio-natural system. Vectors of resilience

Małgorzata DURYDIWKA, Alina ZAJADACZ, Katarzyna DUDA-GROMADA Tourist use of Rwanda national parks in the context of sustainable development. Selected aspects

Maciej JĘDRUSIK Przemiany gospodarcze i społeczne wyspy Rodrigues (Ocean Indyjski) od zasiedlenia do współczesności / Economic and social transformations of the island of Rodrigues (Indian Ocean) from settlement to the present

Inne

Wspomnienia o prof. Ewelinie Kantowicz