T. 63.2, s. 81-99

Aplikacja narzędzi GIS do tworzenia studialnych opracowań planistyczno-przestrzennych

Application of GIS tools for spatial planning analysis

Marta SZYLAR
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
e-mail: szylarmarta.kgpiak@gmail.com
Katarzyna CEGIELSKA
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Anita KUKULSKA
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

Zarys treści: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiąca fundament gospodarowania przestrzenią w Polsce, nakazuje uwzględniać w opracowaniach planistycznych szereg elementów, uwarunkowań i zasad kształtowania przestrzeni. Szczegółowa inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania stanowi podstawę sporządzania wszelkiego rodzaju opracowań planistyczno-przestrzennych. Analizy umożliwiające uwzględnienie wszystkich wymaganych elementów są coraz częściej wykonywane z użyciem Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie szerokich możliwości integracji gospodarki przestrzennej
z geoinformatyką. W badaniu przedstawiono wymagania ustawowe związane ze sporządzaniem podstawowych opracowań planistycznych, a także dokonano przeglądu literatury opisującej implementację narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym. Ponadto, wykorzystując oprogramowanie QGIS, przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania narzędzi tych systemów w analizach przestrzennych wykonywanych na potrzeby sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania, a także innych programów, prognoz i strategii związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Słowa kluczowe: Systemy Informacji Geograficznej, GIS, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania planistyczne

Abstract: The Act of spatial planning, which is the foundation of spatial management in Poland, requires including in the planning documents a number of terms, conditions and principles of space formation. All kind of spatial planning analysis is based on detailed inventory of actual land use. Analyses enabling inclusion of all the required elements are increasingly being implemented through Geographic Information Systems (GIS). This article aims to show the broad scope of possible integration of spatial planning and geoinformatics. The study presents legal requirements related to the preparation of basic planning documents, as well as a review of literature on the implementation of GIS tools in spatial planning. In addition, the paper presents also practical examples of the QGIS
software application that could be useful for any kind of spatial or strategic documents preparation.

Key words: Geographical Information System, GIS, study of the conditions and directions of the spatial management, spatial planning, spatial plans

Zalecany sposób cytowania: Szylar M., Cegielska K., Kukulska A., 2018, Aplikacja narzędzi GIS do tworzenia studialnych opracowań planistyczno-przestrzennych, Prace i Studia Geograficzne, 63.2, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 81-99.

Wpłynęło: 06.09.2017
Zaakceptowano: 25.06.2018

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Tom 63 zeszyt 2 and tagged , , , , , , , .