Teoretyczny aspekt klęski żywiołowej. Studium skutków wybranych zagrożeń naturalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

The theoretical aspect of the natural disaster. Study of the effects of selected natural hazards in the United States of America

Dorota RUCIŃSKA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
e-mail: dmrucins@uw.edu.pl

Zarys treści: Celem pracy był przegląd literatury, analiza opisowa występowania wybranych zagrożeń biotycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz wskazanie regionów i stanów o podwyższonym ryzyku strat, jak również zróżnicowaniu ryzyka utraty życia lub zdrowia. Było to podstawą do teoretycznej dyskusji nad zasadnością klasyfikowania wybranych zagrożeń jako klęski żywiołowej stosując kryteria międzynarodowe. Analiza ta wpisuje się w zakres Ram Sendai na rzecz Ograniczenia Katastrof 2015-2030 obejmujący mi.in. zagrożenia biologiczne.

Słowa kluczowe: klęska żywiołowa, zagrożenia naturalne, zagrożenia biotyczne, skutki, Stany Zjednoczone Ameryki

Abstract: The article presents a literature review and a descriptive analysis of occurrence of selected biotic hazards in the United States of America. It includes analysis of regions and states of increased risk of losses as well as diversity of life or health risk. The analysis serves as the basis for a theoretical academic discussion on the classification of selected hazards as natural disasters. This analysis falls within the scope of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 that covers biological threats.

Key words: natural disaster, natural hazards, biotic hazards, impacts, the U.S.A.

Zalecany sposób cytowania/ Cite as: Rucińska D., 2019, Teoretyczny aspekt klęski żywiołowej. Studium skutków wybranych zagrożeń naturalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Prace i Studia Geograficzne, 64.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 47-67.

Wpłynęło: 22.05.2018
Zaakceptowano: 30.06.2019

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in RUCIŃSKA Dorota, Tom 64 zeszyt 3 and tagged , , , , , , , , , .