Antropogeniczne powodzie błyskawiczne na dwóch wybranych rzekach świętokrzyskich w XX w. – przyczyny i skutki

Anthropogenic flash floods on two selected rivers of Holy Cross Mts. region in 20th c. – origin and effects

Tomasz KALICKI
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii
e-mail: tomaszkalicki@gmail.com
Paweł PRZEPIÓRA
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii
e-mail: pawelprzepiora1988@gmail.com
Piotr KUSZTAL
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii
e-mail: roch1990@gmail.com

Zarys treści: W XX w. po zaniku systemu małej retencji wskutek zmian gospodarczych na rzekach świętokrzyskich (Kamionka, Czarna Konecka) pojawiły się, nieznane wcześniej w holocenie, a wywoływane awariami hydrotechnicznymi katastrofalne powodzie błyskawiczne, których geomorfologiczne skutki przewyższają wielokrotnie efekty działania procesów sekularnych.

Słowa kluczowe: Góry Świętokrzyskie, Czarna Konecka, Kamionka, antropopresja, powodzie błyskawiczne

Abstract: In the 20th c., after the disappearance of the anthropogenic system of small water retention due to economic changes, on the rivers (Kamionka, Czarna Konecka) appeared-previously unknown during the Holocenecatastrophical flash floods caused by hydrotechnical failures. Geomorphological effects of those floods exceed many times the effects of secular processes.

Key words: Holy Cross Mts., Czarna Konecka river, Kamionka river, human impact, flash floods

Zalecany sposób cytowania/ Cite as: Kalicki T., Przepióra P., Kusztal P., 2019, Antropogeniczne powodzie błyskawiczne na dwóch wybranych rzekach świętokrzyskich w XX w. – przyczyny i skutki, Prace i Studia Geograficzne, 64.1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 21-36.

Wpłynęło: 10.01.2018
Zaakceptowano: 12.11.2018

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in KALICKI Tomasz, KUSZTAL Piotr, PRZEPIÓRA Paweł, Tom 64 zeszyt 1 and tagged , , , , , , , , , , , , .