T. 63.3, ss. 103-118

Wpływ antropopresji na zmiany przepływu Neru w przekroju Dąbie

Human impact on the Ner flow changes within Dąbie water-gauge cross section

Paweł JOKIEL
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
e-mail: pawel.jokiel@geo.uni.lodz.pl

Zarys treści: Zmieniający się w czasie dopływ wód allochtonicznych i antropogeniczne zmiany w sposobie zasilania większości lewostronnych, miejskich dopływów Neru, spowodowały przekształcenia sezonowego odpływu ze zlewni. W ciągu ostatnich 70 lat, zmieniły się również przepływy maksymalne i minimalne, a także ustrój rzeki i kształty rocznych hydrogramów przepływu (średniego i ekstremalnych). Analizę kierunków i wielkości tych przemian w aspekcie przyczyn naturalnych i antropogenicznych zawiera poniższy artykuł. Do badań zastosowano podstawowy zbiór miar hydrologicznych poszerzony o charakterystyki sezonowości odpływu.

Słowa kluczowe: hydrologia, zmiany odpływu, antropopresja, Ner

Abstract: The unstable inflow of allochthone waters and antropogenic changes in the supply of most of the city’s left-sided tributaries of Ner changed seasonal pattern of outflow. In the last 70 years they also contributed to changes of the maximum and the minimum discharge values, as well as to transformation of the river flow regime and the annual hydrographs (mean values and extremes). The aim of the article is to analyse directions and magnitude of mentioned changes in a light of natural and human-induced changes. The analysis is based on hydrological data including seasonal characteristics of runoff.

Key words: hydrology, flow changes, human impact, Ner river

Zalecany sposób cytowania: Jokiel P., 2018, Wpływ antropopresji na zmiany przepływu Neru w przekroju Dąbie, Prace i Studia Geograficzne, 63.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 103-118.

Wpłynęło: 03.03.2018
Zaakceptowano: 15.06.2018

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Artykuły, JOKIEL Paweł, Tom 63 zeszyt 3 and tagged , , , , , , , .